Box 40, Saskatchewan Avenue, Plenty SK, S0L 2R0
Phone: 306-932-2222
Email: cindy.thomson@sunwestsd.ca